Är du lika taggad på CSRD som vi är? Om ditt bolag omfattas av det nya hållbarhetsdirektivet – vet ni hur ni ska rapportera i enlighet med det?

Den 21 juni 2022 antog EU-kommissionen direktivet om förändrad hållbarhetsrapportering – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD innebär utökade krav på hållbarhetsredovisning och kommer därför att fungera som ett ramverk för hur bolag kommer arbeta med hållbarhet framgent. CSRD syftar till att säkerställa kvalitativ, jämförbar och tillräcklig information om företags hållbarhetsarbete. Direktivet harmoniserar också med övriga standarder, ramverk och direktiv så som TCFD, EU-Taxonomin, SASB, GRI och GHG-protokollet för att förenkla en fullständig rapportering.

CSRD kommer att tillämpas i tre steg med start 2024, med första rapportering publicerad 2025. Samtliga stora företag inom EU samt alla noterade bolag på reglerad marknadsplats inom EU, inklusive små och medelstora noterade bolag, kommer att omfattas av direktivet. Det innebär att ca 49 000 företag i Sverige blir skyldiga att hållbarhetsrapportera i linje med CSRD.

Övergripande innebär CSRD att fler bolag kommer omfattas av kravet för hållbarhetsrapportering enligt den nya rapporteringsstandarden ESRS och rapporteringen kommer för många bolag bli mer omfattande och detaljerad, inte minst då rapportering ska ske utifrån en dubbel materialitet. CSRD medför också högre krav på verifierbar data då hållbarhetsredovisningen måste granskas av en extern part. CSRD kommer medföra stor omställning för en del bolag om hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas och rapporteras, inte minst för små- och medelstora börsnoterade bolag.

Några exempel på förändringar från tidigare direktiv (NFRD) är att hållbarhetsredovisningen nu måste inkludera information om:

  • Affärsmodellens resiliens och förenlighet med omställningen till en hållbar ekonomi och med Parisavtalets 1,5-graders mål
  • Principen om dubbel materialitet, det vill säga rapporteringskrav på hur företaget påverkar omgivningen men också hur omgivningen påverkar verksamheten
  • Mer detaljerad beskrivning av hållbarhetsrisker, hur ett företag hanterar sina risker och hur de bygger sin motståndskraft
  • Hur företaget arbetar med Due Diligence inom området
  • KPI:er i enlighet med EU-taxonomin

Är du beredd på det nya rapporteringsdirektivet? Vi på PRO TEMPORE brinner för hållbarhet och kan supportera på interimsbasis eller i projektform för att hjälpa dig att komma igång med en kartläggning av nödvändiga åtgärder för att möta kraven.