VÅRT ERBJUDANDE

Den 21 juni 2022 antog EU-kommissionen direktivet om förändrad hållbarhetsrapportering – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD innebär utökade krav på hållbarhetsredovisning och kommer därför att fungera som ett ramverk för hur bolag kommer arbeta med hållbarhet framgent. Om ditt bolag omfattas av det nya hållbarhetsdirektivet – vet ni hur ni ska rapportera i enlighet med det?

Vi på PRO TEMPORE brinner för hållbarhet och kan supportera på interimsbasis eller i projektform för att hjälpa dig att komma igång med en kartläggning av nödvändiga åtgärder för att möta kraven. Vi driver gärna projekt såsom:

  • Nuläges- och gapanalys samt implementeringsplan för att uppfylla kraven enligt lagstiftning samt ramverk
  • Materialitetsanalys för att hitta fokusområden​
  • Risk-, möjlighet-, och påverkansanalys samt åtgärder internt samt längs hela värdekedjan​
  • Controlling; uppföljning mot strategier och KPIer​
  • Projektledare eller rådgivare inom hållbarhetsrapportering i enlighet med lagkrav och ramverk

Det finns en rad områden vi kan hjälpa er med:

INTERIM

Vi kan stötta er med en hållbarhetskonsult med erfarenhet från flertalet branscher som specialiserat sig inom lag- och regelefterlevnad, implementering av ramverk, strategier och KPIer, analyser över påverkan, risker, och möjligheter samt redovisning och rapportering.

REDOVISNING

Vi erbjuder projektledning, rådgivning och stöttning vid redovisning och rapportering utifrån gällande ramverk så som ESRS och GRI. Vi hjälper gärna till i de tidiga processtegen gällande gap- och nulägesanalyser, framtagande av strategier och KPIer, påverkansanalys samt analys över risker och möjligheter internt och inom värdekedjan.

STYRDOKUMENT

Vi ser över samt tar fram nya policies, processbeskrivningar, riktlinjer och instruktioner för er organisation utifrån lagkraven och ramverken inom våra områden. Syftet är att effektivisera arbetssätt och öka tillförlitligheten i rapporteringen.​

REGELVERK

Vi erbjuder rådgivning, projektledning och stöttning vid tolkning och implementering av lagar och ramverk inom området. Punktinsatser för specifika områden kring implementeringen av regelverk eller ramverk kan vi även bistå med.

+46 703 612259