VÅRT ERBJUDANDE

Den 21 juni 2022 antog EU-kommissionen direktivet om förändrad hållbarhetsrapportering – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD innebär utökade krav på hållbarhetsredovisning och kommer därför att fungera som ett ramverk för hur bolag kommer arbeta med hållbarhet framgent. Om ditt bolag omfattas av det nya hållbarhetsdirektivet – vet ni hur ni ska rapportera i enlighet med det?

Vi på PRO TEMPORE brinner för hållbarhet och kan supportera på interimsbasis eller i projektform för att hjälpa dig att komma igång med en kartläggning av nödvändiga åtgärder för att möta kraven. Vi driver gärna projekt såsom:

 • Nuläges- och gapanalys samt implementeringsplan för att uppfylla kraven enligt lagstiftning samt ramverk
 • Materialitetsanalys för att hitta fokusområden​
 • Risk-, möjlighet-, och påverkansanalys samt åtgärder internt samt längs hela värdekedjan​
 • Controlling; uppföljning mot strategier och KPIer​
 • Projektledare eller rådgivare inom hållbarhetsrapportering i enlighet med lagkrav och ramverk

Det finns en rad områden vi kan hjälpa er med:

INTERIM

Vi kan stötta er med en hållbarhetskonsult med erfarenhet från flertalet branscher som specialiserat sig inom lag- och regelefterlevnad, implementering av ramverk, strategier och KPIer, analyser över påverkan, risker, och möjligheter samt redovisning och rapportering.

REDOVISNING

Vi erbjuder projektledning, rådgivning och stöttning vid redovisning och rapportering utifrån gällande ramverk så som ESRS och GRI. Vi hjälper gärna till i de tidiga processtegen gällande gap- och nulägesanalyser, framtagande av strategier och KPIer, påverkansanalys samt analys över risker och möjligheter internt och inom värdekedjan.

STYRDOKUMENT

Vi ser över samt tar fram nya policies, processbeskrivningar, riktlinjer och instruktioner för er organisation utifrån lagkraven och ramverken inom våra områden. Syftet är att effektivisera arbetssätt och öka tillförlitligheten i rapporteringen.​

REGELVERK

Vi erbjuder rådgivning, projektledning och stöttning vid tolkning och implementering av lagar och ramverk inom området. Punktinsatser för specifika områden kring implementeringen av regelverk eller ramverk kan vi även bistå med.

Med en bakgrund som revisor på Big 4 började Fanny Boström därefter rikta in sig mot hållbarhet i rollen som projektledare på en nischbyrå. Genom tidigare erfarenheter har Fanny utvecklat en stark grund som projektledare och har en bred kompetens som sträcker sig från hållbarhetsrapportering, KPI:er och strategiarbete till konsekvensanalys, regelefterlevnad och implementation av ramverk.

Verksamhetsnära arbete och i nära samarbete med ledning ställer höga krav på kommunikationsförmåga och förståelse för affären. Fanny är en uppskattad konsult bland annat för sin förmåga att presentera information på ett sätt som alla förstår.

Fanny är spontan, lättsam och professionell, samtidigt som fritiden bjuder på äventyr med resor och surfing. Hon tar gärna sig an roller med övergripande hållbarhetsansvar med varierande inriktningar som lagkrav, ramverk, målsättningar, riskområden eller strategiska inriktningar.

Lagar och ramverk vi har kompetens inom:

 • CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive​
 • EU Taxonomin
 • ESRS – European Sustainability Reporting Standards
 • GRI – GRI – Global Reporting Initiative
 • TCFD – Task Force on Climate-Related Financial Disclosures​
 • TNFD – Taskforce on Nature-related Financial Disclosures​
 • GHG Protocol – Green House Gas Protocol​
 • ISO – Internationella standardiseringsorganisationen​
  • ISO 14001 – Miljö​
  • ISO 9001 – Kvalitet​
  • ISO 45001 – Arbetsmiljö