VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder tillfällig kvalificerad resursförstärkning, så kallat interim, inom ekonomi i alla olika branscher i roller såsom:

 • Controller – både business och financial
 • Redovisningsansvarig
 • CFO / Ekonomichef
 • Redovisningsekonomer i olika nivåer
 • Koncernredovisningsansvarig
 • Robotics och processautomatisering
 • Hållbarhetsrapportering, läs mer här
 • Projektstöd, t.ex. ERP / BI implementeringar, bokslutsoptimering, processkartläggingar, etc.

Ett urval av nyligen tillsatta uppdrag:

 • Head of Group Accounting - till en internationell koncern med ansvar för koncernredovisning och konsolidering av ett stort antal europeiska dotterbolag i enlighet med IFRS, extern rapportering och bokslutsarbete. Rollen har även nära samarbete med alla funktioner inom Finance för att utveckla och upprätthålla effektiva finansiella processer.
 • Redovisningschef - till ett försäkringsbolag med ansvar för att leda gruppens arbete kring månadsbokslut, kvartalsbokslut och årsbokslut. Fokus på att säkerställa god internkontroll och efterlevnad gällande lagar, praxis och interna styrdokument, samt driva och initiera effektiviserings- och förändringsprojekt för fortsatt utveckling av rutiner och processer.
 • Financial Controller - till kraftigt växande internationellt bolag inom elbranschen. Fokus på att bygga upp ekonomifunktionen och säkerställa redovisning och rapportering. Ansvar för hela processen.
 • Produktionscontroller - till internationell matproducent. Stort fokus på att stötta fabrikschefen i finansiella frågor och att driva arbetet med budget och prognos. Bolaget är inne i en förändringsfas och rollen är involverad i flera förbättringsprojekt.
 • Regional controller - Ekonomiansvarig i ett amerikanskt P/E ägt producerande bolag, med ansvar för koncernens nordiska ekonomifunktioner och bolag. Rollen har ett fokus på ledarskap, rapportering till EMEA samt att hålla ihop SOX rapporteringen.
 • ERP Finance Implementation lead - Implementeringsansvarig för SAP från ekonomisidan i en producerande internationell koncern. Initialt implementera systemet och processer i moderbolaget samt sätta den global templaten för att sedan på längre sikt rulla ut det i dotterbolagen och den operativa verksamheten.

Vi erbjuder tillfällig kvalificerad resursförstärkning, så kallat interim, inom ekonomi i alla olika branscher i roller såsom:

 • Controller – både business och financial
 • Redovisningsansvarig
 • CFO / Ekonomichef
 • Redovisningsekonomer i olika nivåer
 • Koncernredovisningsansvarig
 • Robotics och processautomatisering
 • Hållbarhetsrapportering, läs mer här
 • Projektstöd, t.ex. ERP / BI implementeringar, bokslutsoptimering, processkartläggingar, etc.

Ett urval av nyligen tillsatta uppdrag:

 • CFO – till ett noterat bioteknikföretag i klinisk fas där fokus i rollen är finansieringsarbete och relaterade strategier, dialog med VC och andra intressenter, både i Norden och internationellt.
 • Business Controller – inom SaaS med fokus på att utveckla KPI:er och rapportpaket samt ta en central roll i lednings- och styrelserapportering. Underhåll och utveckling av finansiella modeller och BI-verktyg samt diverse förbättringsprojekt.
 • Redovisningsekonom – Stötta upp ett internationellt bolags SSC vid byte av ekonomisystem. Servicecentret stöttar koncernens alla bolag med kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring samt skatter och avgifter för de nordiska länderna.
 • BI-konsult – till global industrikoncern med ansvar att centralt driva arbetet med BI framåt, analysera behov i organisationen, sätta omfattning och plan samt forma rollen för kommande permanent rekrytering.
 • Koncernredovisningsansvarig – till en svensk koncern inom forskning och utveckling med ansvar för månadsvis konsolidering enligt IFRS, månadsvis rapportering till ledningsgrupp och kontakter med externa revisorer samt framtagande av extern rapportering.
 • Accounting Manager – till ett dotterbolag i en börsnoterad internationell koncern. Ansvar för månadsbokslut, rapportering, likviditetsprognos och forecast, inklusive stöttning av redovisningsteamet i det dagliga arbetet samt i komplexare redovisningstekniska frågor.

VILKA ÄR VI?

PRO TEMPORE – som betyder interim på latin – är en byrå som arbetar med att tillsätta kvalificerade ekonomer i tillfälliga roller. Vi erbjuder både egna fast anställda konsulter samt ett gediget nätverk av associerade ekonomikonsulter som vi proaktivt ”för-screenat”. Att alltid tänka långsiktigt kring våra relationer, både med kunder såsom våra konsulter, ser vi som en självklarhet.

Våra konsultuppdrag och partnerskap präglas av personligt engagemang, effektiva matchningar och tydliga förväntningar.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö men vårt nätverk tillåter oss att jobba med kunder i hela Sverige och norra Europa.

PERSONLIGT ENGAGEMANG

När du kontaktar oss är det samma kontaktperson från början till slut. Ingen information tappas på vägen och den som driver din förfrågan har både stort nätverk, gedigen ekonomierfarenhet och lång erfarenhet av att tillsätta ekonomer i kvalificerade roller.

EFFEKTIVA MATCHNINGAR

Våra interna processer tillåter oss att vända tillbaka inom 48 timmar med alternativ på passande interimskonsulter. Vi skalar bort det som inte bidrar för att effektivt nå kundens behov. Det gör att vi kan hålla rätt fokus.

TYDLIGA FÖRVÄNTNINGAR

Vi vet att de uppdrag som löper smidigast från dag ett är de med uttalade ömsesidiga förväntningar. Då blir det också lättare att vara flexibel under uppdragets gång samt att det blir roligare att göra affärer!

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS