VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi på Pro Tempore AB (”PRO TEMPORE”) värnar om din personliga integritet. En viktig del av skyddet i dataskyddsförordningen är att den som personuppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. I denna integritetspolicy ger vi dig en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information enligt EU allmän dataskyddsförordning.

Om du har frågor med anledning av denna integritetspolicy eller gällande behandling av dina personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss. Du finner kontaktuppgifter längst ned i denna integritetspolicy.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Johanna Deras, Pro Tempore AB # 559140-8645

Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö

E-mail: johanna@protempore.com

2. Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter och den rättsliga grunden varierar beroende på din relation med PRO TEMPORE.

2.1 Du är anställd vid PRO TEMPORE

Behandlingen av personuppgifter görs med ändamålet att kunna fullgöra ett avtal mellan dig och PRO TEMPORE. Det kan röra sig om exempelvis anställningsavtal (administrera anställning). Den rättsliga grunden för behandlingen är enligt Artikel 6 EU allmän dataskyddsförordning – laglig behandling av personuppgifter – paragraf 1.b Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

2.2 Du eller företaget du är anställd vid har ingått ett affärsavtal med PRO TEMPORE

Behandlingen av personuppgifter görs med ändamålet att tillhandahålla tjänster, allmän kundvård, skicka ut nyhetsbrev och rikta marknadsföring per post, e-post eller telefon avseende våra tjänster och för att kunna fullgöra ett avtal mellan dig/företaget du är anställd vid och PRO TEMPORE. Det kan röra sig om exempelvis ett affärsavtal inom konsultverksamheten. Den rättsliga grunden för behandlingen är enligt Artikel 6 EU allmän dataskyddsförordning – laglig behandling av personuppgifter – paragraf 1.b Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

2.3 Du eller företaget du är anställd vid är en potentiell kund att ingå affärsavtal med PRO TEMPORE

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla PRO TEMPOREs verksamhet nu eller i framtiden är av stort intresse för PRO TEMPORE. I syfte att kunna kontakta dig/företaget du är anställd vid för att ingå affärsavtal eller skicka ut nyhetsbrev och rikta marknadsföring per post, e-post eller telefon avseende våra tjänster, samlar PRO TEMPORE in dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är legitim intresseavvägning enligt Artikel 6 EU allmän dataskyddsförordning – laglig behandling av personuppgifter – paragraf 1.f – Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

2.4 Du är en potentiell kandidat för PRO TEMPOREs underkonsultverksamhet

Behandlingen av personuppgifter görs med ändamålet att nu, eller i framtiden, ha möjligheten till att kunna ingå affärsavtal och/eller förmedla information om möjliga affärsavtal inom konsultverksamhetsområdet samt skicka ut nyhetsbrev och rikta marknadsföring per post, e-post eller telefon avseende våra tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen är legitim intresseavvägning enligt Artikel 6 EU allmän dataskyddsförordning – laglig behandling av personuppgifter – paragraf 1.f – Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

I syfte att kunna kontakta dig som potentiell kandidat gällande relevanta karriärmöjligheter samlar PRO TEMPORE både genom interna nätverk och externa sökningar hos tredje part (så som exempelvis LinkedIn) in personuppgifter och behandlar dem i PRO TEMPOREs kandidatsystem. Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på PRO TEMPOREs berättigade affärsintresse av att kunna hitta dig som potentiell kandidat för vad PRO TEMPORE bedömer är relevanta rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocesser samt för att kunna kontakta och förmedla framtida karriärmöjligheter till dig.

Intresset av att hitta kandidater och att erbjuda dem arbete väger tungt eftersom det främjar individers möjlighet till karriärutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden. Behandlingen av personuppgifter som samlats in genom sökning hos tredje part ligger i den potentiella kandidatens intresse eftersom denne får möjlighet att ta del av jobberbjudanden som är kompetensanpassade.

3. Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller:

De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller varierar beroende på din relation med PRO TEMPORE.

3.1 Du är anställd vid PRO TEMPORE

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller kan vara:

Namn; telefonnummer; e-postadress; adress; CV; omdömen; referenser; foto; bank och kontonummer; personnummer; uppgifter om hälsotillstånd och korrespondens mellan dig och PRO TEMPORE.

3.2 Du eller företaget du är anställd vid har ingått ett affärsavtal med PRO TEMPORE eller är en potentiell kund att ingå affärsavtal med

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller kan vara:

Namn; telefonnummer; e-postadress; geografisk koppling; faktura och leveransadress; företagskoppling; yrkesroll; CV; omdömen; referenser; foto; personnummer (enskild firma); uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer och korrespondens mellan dig och PRO TEMPORE.

3.3 Du är en potentiell kandidat för PRO TEMPOREs underkonsultverksamhet: 

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller kan vara:

Namn; telefonnummer; e-postadress; geografisk koppling; företagskoppling; CV; omdömen; referenser; foto; uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer och korrespondens mellan dig och PRO TEMPORE.

4. Mottagare av personuppgifterna:

För att kunna uppfylla ändamålen listade i punkt 2 kommer personuppgifterna behandlas av anställda vid PRO TEMPORE, men kan även komma att lämnas ut till, och således behandlas av, våra IT-leverantörer så som exempelvis molnlagringssystem eller marknadsföringssammarbetspartners, så som exempelvis nyhetsbrevsystem. Vid överföring till tredje parter, så som våra IT-leverantörer, säkerställer vi att de hanteras med en adekvat säkerhetsnivå. Behandlingen av dina personuppgifter innebär inte något automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

PRO TEMPORE kommer inte såsom verksamheten bedrivs i dagsläget att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Dock kan vi, för det fall att PRO TEMPORE beslutar att sälja, köpa, gå samman med annat bolag eller annan organisation, eller på annat sätt omorganisera affärsverksamheten, överföra dina personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras eventuella rådgivare.

Vidare kan mottagare av personuppgifterna variera beroende på din relation med PRO TEMPORE.

4.1 Du är anställd vid PRO TEMPORE

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till, och således behandlas av, tredje part så som löneadministratörer i de fall det krävs för att möjliggöra administration av anställningen/avtalet. De personuppgifter som PRO TEMPORE behandlar om dig som konsult kan komma att överföras till för PRO TEMPORE såväl potentiell som befintlig kund under en konsultuthyrningsprocess för ett uppdrag som PRO TEMPORE bedömer väl överensstämmer med din yrkeskompetens.

4.2 Du eller företaget du är anställd vid har ingått ett affärsavtal med PRO TEMPORE eller är en potentiell kund att ingå affärsavtal med 

De personuppgifter som PRO TEMPORE behandlar om dig som konsult kan komma att överföras till för PRO TEMPORE såväl potentiell som befintlig kund under en konsultuthyrningsprocess för ett uppdrag som PRO TEMPORE bedömer väl överensstämmer med din yrkeskompetens. Med hänsyn till din integritet överför PRO TEMPORE enbart din profil till kund först efter att PRO TEMPORE har haft en dialog med dig under vilken du visat intresse för tjänsten i fråga. PRO TEMPORE förbehåller sig dock rätten att visa (inte överföra) din profil för kunder som dotterbolaget bedömer väl överensstämmer med din yrkeskompetens.

4.3 Du är en potentiell kandidat för PRO TEMPORES underkonsultverksamhet: 

De personuppgifter som PRO TEMPORE behandlar om dig som potentiell kandidat för PRO TEMPOREs underkonsultverksamhet kan komma att överföras till för PRO TEMPORE såväl potentiell som befintlig kund under en konsultuthyrningsprocess för ett uppdrag som PRO TEMPORE bedömer väl överensstämmer med din yrkeskompetens. Med hänsyn till din integritet överför PRO TEMPORE enbart din profil till kund först efter att PRO TEMPORE har haft en dialog med dig under vilken du visat intresse för tjänsten i fråga.

5. Period för lagring

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen i punkt 2. Beroende på ifall behandlingen av personuppgifterna grundar sig på Artikel 6 EU allmän dataskyddsförordning – laglig behandling av personuppgifter – paragraf 1.b eller 1.f kan tidsperioden skilja sig åt. Vi behandlar dina personuppgifter så länge som vi har en affärsrelation eller en potentiell affärsrelation med dig eller företaget du är anställd vid. För att möjliggöra för PRO TEMPORE att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen kan vi komma att spara personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

6. Varifrån personuppgifterna kommer

De personuppgifter som vi behandlar kommer antingen direkt från dig, via vårt interna nätverk, via vårt intresseformulär på vår hemsida eller via allmänt tillgängliga källor, så som exempelvis LinkedIn. Ifall vi inte erhåller de uppgifter från dig som krävs för att kunna ingå aktuellt avtal finns en risk att avtal ej kan ingås eller att redan ingånget avtal kan behöva komma att upphöra. Personuppgifter kan även samlas in från interna nätverk eller extern tredje part ifall de förfogar över personuppgifter som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla ändamålen i punkt 2. Detta kan exempelvis röra sig om referenser eller omdömen från kund.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar PRO TEMPORE en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. PRO TEMPORE vidtar även åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. PRO TEMPORE tillser att åtkomst till dina personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet enligt PRO TEMPOREs tillämpliga policys och rutiner.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

8.1 Rätt till tillgång 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

8.2 Rätt till rättelse 

Huvudansvaret för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta åvilar PRO TEMPORE såsom personuppgiftsansvariga. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter.

8.3 Rätt till radering 

Du har rätt att begära att PRO TEMPORE, utan onödigt dröjsmål, raderar dina personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

  • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för,
  • om du återkallat ditt samtycke och behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund,
  • om behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål,
  • om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt,
  • om dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna, eller
  • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

8.4 Rätt till begränsning 

Du har rätt att begära att PRO TEMPORE tillfälligt ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

  • om att du anser att de personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,
  • när den behandling som utförs av dina personuppgifter inte är förenlig med reglerna i dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och
  • när vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter får användningen av personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina personuppgifter kommer PRO TEMPORE endast att lagra dina personuppgifter och vid ytterligare behandling inhämta ditt samtycke.

8.5 Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att, för det fall vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga personuppgifter som vi har om dig och som behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

8.6 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. PRO TEMPORE kommer i dessa fall be dig specificera vilken behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon behandling kommer vi endast att fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Ifall du tycker att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt bör du i första hand kontakta PRO TEMPORE. Du har även möjlighet till att lämna in ett klagomål till tillståndsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen.

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm.

9. Ändring av integritetspolicy

PRO TEMPORE förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av tillämpliga regler gällande dataskydd. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet. Om PRO TEMPORE vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.